Στόχος του έργου είναι να καταγράψει και να αποτυπώσει τα ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη κατά την παροχή νομική βοήθειας σε ποινικές δίκες. Για πρώτη φορά, θα γίνει συστηματική προσπάθεια συλλογής και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων και ευρημάτων, με τη βοήθεια τριών δικηγόρων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν και θα καταγράψουν στοιχεία, παρατηρώντας τουλάχιστον 300 δίκες κακουργημάτων στην Αθήνα, σε διάστημα ενός έτους, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Ταυτόχρονα, θα εκδοθεί ένας πρακτικός οδηγός για τη νομική βοήθεια, εύχρηστος για τους πολίτες, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόσβασης στη νομική βοήθεια.

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα γίνουν συνεντεύξεις και εστιασμένες συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε μια ποινική δίκη (δικαστές, δικηγόρους, κατηγορουμένους-ωφελούμενους νομικής βοήθειας) προκειμένου να σχηματίσουμε μια πλήρη και σφαιρική εικόνα τόσο για τα ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση όσο και για αλλαγές που μπορούν να είναι αποτελεσματικές και βιώσιμες.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από την καταγραφή, μαζί με τη συγκριτική μελέτη καλών πρακτικών και θεσμών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αποτελέσουν την ύλη μας για προτάσεις σε νομοθετικό και πρακτικό επίπεδο προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, και ιδίως το Υπουργείο Δικαιοσύνης.