Εισαγωγή

Το σωματείοστο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που ενέχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτό.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), τον ν. 4624/2019 όπως κάθε φορά ισχύει και τις συστάσεις, οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για το σωματείοη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από το σωματείο μας, όσο και από τους συνεργάτες μας ή άλλους τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Το σωματείο μας επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετεόπως, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίαςσας ή άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας και μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος γι’ αυτό.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Το σωματείοεπεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμους σκοπούς.
Πρόσβαση στα δεδομένα και δικαίωμα επεξεργασίας έχουν μόνο τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του σωματείου τα οποία δεσμεύονται συμβατικά για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται ή των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μετά την αποχώρησή τους από την αυτήν.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας τα δεδομένα μπορεί να διαβιβάζονται σε συνεργάτες ή άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας. Σε αυτήν την περίπτωση βάσει των κανόνων του ΓΚΠΔ και του νόμου οι συνεργάτες και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεσμεύονται για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σύμβαση εμπιστευτικότητας.
Πέρα από τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Όταν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων επιβάλλεται ως υποχρέωση από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
Επίσης τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.
Ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων σας και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να εξετάσουμε αν είναι βάσιμοι οι λόγοι που επικαλείστε.
Επίσης, όσον αφορά το δικαίωμα φορητότητας, έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε εμείς απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο info@hlhr.gr
Εφόσον μετά την άσκηση των δικαιωμάτων σας θεωρείτε ότι δεν έχετε ικανοποιηθεί, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το σωματείοεφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένωνκαι την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.