Η αναβάθμιση του συστήματος νομικής βοήθειας στην Ελλάδα, μέσω της οποίας θα παρέχεται ουσιαστική και αποτελεσματική υπεράσπιση, ενδυναμώνει τους πολίτες και λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για την ορθή απονομή δικαιοσύνης. Συνεισφέρει στη διασφάλιση στην πράξη του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και σε έννομη προστασία των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας και άρα στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση της ανισότητας και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα,  η καταγραφή και αξιοποίηση συγκριτικών στοιχείων και στατιστικών δεδομένων και η τεκμηριωμένη προσέγγιση (παρατήρηση – εξαγωγή στοιχείων – δημοσιοποίηση -συζήτηση – συνηγορία) θα χρησιμεύουν και ως εργαλείο για συμπεράσματα και προτάσεις για το θεσμό της νομικής βοήθειας και στους άλλους τομείς της δικαιοσύνης, της αστικής και της διοικητικής.

Η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης στη νομική βοήθεια μέσω του πρακτικού οδηγού θα συμβάλει στην έγκαιρη απεύθυνση των πολιτών στις υπηρεσίες της νομικής βοήθειας, στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης και στην ουσιαστικότερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.