Καλές Πρακτικές σε Ευρωπαϊκές Χώρες Μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας της παρεχόμενης νομικής βοήθειας Συγκριτική ανάλυση πρακτικών των χωρών της Ευρώπης Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα Ευρωπαϊκά Κράτη υιοθετούν μηχανισμούς για τον έλεγχο της ποιότητας της παρεχόμενης νομικής βοήθειας.[1] Τέτοιοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν: α) την διαρκή εκπαίδευση και ειδίκευση των παρόχων νομικής βοήθειας, β) την αυτο-αξιολόγηση,…Copyright © 2020 Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.All Rights Reserved.